ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วไม่ได้รับเงิน 3,000 ในวันที่ 4 ที่ผ่านมา รายชื่อของท่านอยู่ในกลุ่มเปราะบาง รอรับ 3,000 บาทไม่เกิน 20 ก.ค.63 นี้

จำนวนคนดู: 3 ผู้สูงอ…