ร่วมอนุโมทนาบุญ ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจาค 50 ล้าน ช่วยโรงพยาบาล ที่รับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่ ว ยจากการติดเชื้ อ ทั้งนี้เนื่องจา กเห็นชัดว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อช่วยหยุดยั้งการร ะ บ าดของโ ร คและดูแลรักษาผู้ป่ ว ย

ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่ ว ยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่ ว ย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้ อของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มี

ความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่ ว ย เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคให้กับ 6 โรงพย าบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่ ว ย โรงพยาบาลละ 5 ล้านบาท

ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร รวมทั้งได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้ป่ ว ย ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิบ 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่ ว ยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด และยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุ กคนรวมทั้งผู้ป่ ว ยด้วย

วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชี วิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชี วิ ต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

คนที่เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือเป็นคนมีบุญ แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีบุญกว่า

By adminVR