ร าศีสิงห์

เนื่องจากพระร าหูจรเข้าเรือนกัมมะ (การงาน) ส่งผลทำให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม

ถ้าใครวางแผนอย า กย้ ายงานนั้นมีสิ ทธิ์สูงมากที่จะได้โยกย้ ายสมใจหรือถ้าไม่ได้ย้ ายงานแบบออกไปเลย ก็จะเป็นการโยกย้ ายภายใน

ร าศีกันย์

ด วงชะต าในช่วงที่ผ่านมามีปั ญหาเยอะมีอุปส รรค ไม่ค่อยสมหวังในเ รื่ อ งที่ปร ารถนาแต่พอพ้นเดือนสิงหาคม ด วงชะต าก็ดีขึ้นอย่ างมาก อุปสรรคที่เคยมีจะหายไป ความสำเร็จก็เกิ ดได้ง่ายขึ้น

ร าศีตุล

หลังจากที่พระร าหูมีการโยกย้ ายในวันที่ 10 กันย ายนชีวิ ตของชาวร าศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคนที่ทำการค้ าการขายจะมีโอกาสขยับขย ายธุรกิจให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแต่จะต้องเหน็ ดเหนื่อยมากเพร าะภาระหนักจะตกอยู่ที่คุณ

ร าศีเมษ

พระร าหูจรเข้าเรือนกดุมภะ (การเงิ น) หมายความว่าการเงิ นของชาวร าศีเมษจะเปลี่ยนแปลงไป ฐานะของชาวร าศีเมษมีโอกาสจะขยับไปอีกขั้น
การหาเงิ นหาทองไม่ใช่เ รื่ อ งย ากสำหรับคุณอีกต่อไป หากมีห นี้สินก็มีโอกาสได้ปลดห นี้

By adminVR