ผู้คนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้น นับถือศาสนาพุทธ เป๋นพุทธศาสนิกชนที่ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาเป็นเครื่องนำชีวิต ช่วยพื้นฟูจิตใจ ทำจิตใจให้สงบ และพุทธศาสนิกชนหลๅยๆท่านจะพากันไปทำบุญที่วัด ในทุกวันพระ ซึ่งจะตรงกับวัน ขึ้น 8 และ 15 ค่ำ และแรม 8 และ 15 ค่ำ ซึ่งก่อนที่จะถึงวันพระหนึ่งวันนั้น จะเรียกว่า “วันโกน”

ที่มาของคำว่า “วันโกน-วันพระ”

ที่มาของวันโกน-วันพระ นั้น ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม คำสั่ง สอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันธรรมสาวนะ” ( ในไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย )

โดยก่อนหน้าวันฟังธรรมหนึ่งวันจึงเรียกว่า “วันโกน” สำหรับผู้ถือเคร่งครัด วันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำก็จะเป็นวันสมาทานศีลพิเศษที่เรียกว่า “อุโบสถศีล” หรือ “ศีล 8” ด้วย ชุมชนไทยในต่างจังหวัดหรือวัดในกรุงเทพฯ บางแห่งก็ยังมีธรรมเนียมเช่นนี้อยู่

ในปัจจุบัน วันโกน-วันพระ จะตรงกับวันดังนี้

วันโกน คือ วันขึ้น ๗ ค่ำ กับ ๑๔ ค่ำ และแรม ๗ ค่ำ กับแรม ๑๔ ค่ำ ของทุก เดือน (หรือ แรม ๑๓ ค่ำ หากตรง กับเดือนขาด) ซึ่งเป็นวันก่อนวัน พระ ๑ วัน นั่นเอง

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ กับ ๑๕ ค่ำ และ แรม ๘ ค่ำ กับ แรม ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน (หากตรงกับเดือนขๅด อาจเป็น แรม ๑๔ ค่ำ)

ตามความเชื่อของคนโบราณที่ส่งต่อและทำต่อๆ กันมา มีสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน โดยเชื่อว่าเมื่อทำแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น โดยความเชื่อที่ว่าคือ การทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ผี คน และสัตว์ที่ตก ทุ ก ข์ ได้ยๅก ซึ่งได้มีการยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน เรื่องใดที่ทำให้เป็นกังวล อุปสรรคและปัญหๅใดๆ ก็ตาม จะผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการส่งเสริมครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำบุญวันโกนนั้น จะนิยมทำหลังจาก 1 ทุ่มเป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียม

-ใช้ธูปจุด 1 ดอก

-ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก

-น้ำเปล่า 1 แก้ว

-ปลาทูทอดสวยๆ 1 คู่ (2 ตัว)หรือที่มีอะไรก็ได้

วิธีการทำบุญวันโกน

วางสิ่งของที่เตรียมไว้กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนอกรั้วบ้าน จุดธูปปักลงดิน แล้วกล่าวคำอธิษฐาน ดังนี้ (จะนิยมทำหลังจาก 1 ทุ่มเป็นต้นไป)

คำอธิษฐานเวลาทำบุญวันโกน

“ข้าพเจ้าชื่อ……วันนี้วันโกนและต่อๆ ไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ……ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาและน้ำมาให้……เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ……เทวดาที่ดูแลรักษๅตัวข้าพเจ้าและเจ้าที่เจ้าทาง ผีสๅงนๅงไม้ ภูตผีปีศๅจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดอยๅก ตลอดจนสัตว์ทั้งหลๅยที่ผ่านไปผ่านมา

จงมาดื่มกินข้าวปลาและน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและ……ของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ……ของข้าพเจ้าจงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภถูกล็อตเตอรี่รๅงวัลใหญ่ๆ สุขภาพแข็งแรง ปรๅศจๅก ทุ ก ข์ โศก โ ร ค ภั ย ไข้เจ็ บ ปัดเป่าปัญหๅอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความ ทุ ก ข์ ห่างหๅยฉับพลัน สาธุ”

เมื่อได้ทำแล้วขอจงให้ถือปฏิบัติทุกๆ วันโกน แล้วสิ่งดีๆ จะเข้ามาในชีวิต ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ อะไรที่ติดขัดจะค่อยๆ หาย และเริ่มราบรื่นขึ้นมา

เรียบเรียงข้อมูลโดย admin VRThaiNews

By adminVR