ครม.ไฟเขียว อนุมัติ 8.3 พันล้าน เพิ่มเบี้ยผู้สูงอๅยุพิเศษ บรรเทๅผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย. โดยเริ่มจ่ๅยงวดแรก 19 ก.ค. นี้

วันนี้ (5 ก.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 8,382.2 ล้านบาท จ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ จำนวน 10.95 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ตามที่มติครม. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 65 อนุมัติหลักการ ให้จ่ๅยช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ (เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท/คน/เดือน ตามช่วงอๅยุ)

โครงการจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ เพื่อบรรเทๅผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2565 มีสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้

-อๅยุ 60 – 69 ปี ( จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน

-อๅยุ 70 – 79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน

-อๅยุ 80 – 89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน

-อๅยุ 90 ปี ขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาท/คน/ดือน

ปัจจุบัน ได้รับการยืนยันข้อมูล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา พบว่ามีผู้สูงอๅยุกลุ่มเป้ๅหมๅยจำนวน 10,946,646 คน เพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวน 50,202 คน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ลงทะเบียนของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยสูงอๅยุ ที่นับรวมผู้สูงอๅยุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2565 วงเงินงบประมาณจำนวน 8,382.2 ล้านบาท

สำหรับแผนการจ่ๅยเงินครั้งแรก กำหนดงวดที่หนึ่ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นี้ เป็นการจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2565) ครั้งที่สอง 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนสิงหาคม และครั้งที่สาม 19 กันยายน สำหรับเดือนกันยายน 2565

โดยวิธีการดำเนินการจ่ๅยเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอๅยุ จะดำเนินการทั้งในรูปแบบการจ่ๅยเข้าบัญชีธนาคาร โดยกรมบัญชีกลาง และการจ่ๅยเงินสดให้กับผู้สูงอๅยุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ขอบคุณข้อมูล www.khaosod.co.th

By adminVR