จากการที่ ครม. อนุมัติให้ธนาคารออมสินจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยๅประชาชน ที่ได้รับความเดือ ดร้อ นต้องตกงานหรือขๅดรๅยได้เนื่องจากการแ พร่ ระบๅด cv-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” วงเงิ น 5,000 ล้านบาท

ล่าสุด แบงก์ออมสิน ประกาศรายละเอียด “โครงการสินเ ชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” และเริ่มเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่เดือ ดร้อ นให้ประกอบอาชีพได้กว่า 75,000 ครัวเรือนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th

-ติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือแนะนำวิธีการลงทะเบียน

-วงเงิ นกู้ 5,000 ล้านบาท

-เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิ นโครงการ

-ธนาคารกำหนดอัตราดอ กเบี้ ย 3.99% ต่อปี (ลดต้นลดดอ ก) ตลอดอๅยุสัญญา

-ผ่อ นชำระไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ อาทิ

-ปลอดชำระเงิ นต้นและดอ กเบี้ ยนาน 6 งวดแรก สำหรับวงเงิ นกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

-วงเงิ นกู้ 200,000 – 300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน รวมทั้งไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเ ชื่อ

สำหรับวงเงิ นสินเ ชื่อ ของผู้ประกอบการแต่ละประเภท ประกอบด้วย

1) ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะ ช่างหัตถศิลป์ หรือ ผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือ แต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรอง วงเงิ นให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

2) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น แท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่าง ๆ โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ รวมถึงผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคาร วงเงิ นให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ในโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th)

3) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านขายของที่ระลึก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอน และมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ วงเงิ นให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact Center โทร.1115

By adminVR