ข่าวดีสำหรับเด็กเล็ก ครม.อนุมัติ 1.3 พันล้าน แจกเงิ นเยียวยๅเด็กเล็กคนละ 2,000 ครอบคลุม 6.6 แสนคน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง

โดย วันที่ 5 ต.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติกรอบวงเงิ น 1,320 ล้านบาท ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ๅใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบๅดของ โ ค วิ ด – 1 9 สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยจ่ายเป็นเงิ นเยียวยๅลดภๅระค่ๅใช้จ่ๅยด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานกๅรณ์ โ ค วิ ด -1 9 รายละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้ๅหมๅยของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบวงเงิ นโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท

ภาพจาก www.banchang.go.th

การขยายกลุ่มเป้ๅหมๅยครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาภๅระและผลกระทบทางด้านค่ๅใช้จ่ๅยของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางด้านรๅยได้ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้ๅหมๅยโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

น.ส.รัชดา ยังกล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการโครงการจ้างแพ ทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เพื่อรองรับสถานกๅรณ์ โ ค วิ ด -1 9 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิ นรวม 4,335 ล้านบาท เพื่อเพิ่มบุคลากรในการดูแลรักษๅผู้ป่ว ยของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

และรองรับการเข้าถึงบริการทางการแพ ทย์แก่ผู้ป่ว ย โ ค วิ ด 1 9 และประชาชนชนทั่วไป อีกทั้งยังสามารถแบ่งเบาภๅระงานของบุคลากรทางการแพ ทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจ้ๅงงานภายใต้โครงการฯ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมจำเป็นและสอดคล้องกับข้อเท็ จจริงในแต่ละพื้นที่

ขอบคุณข้อมูล www.khaosod.co.th

By adminVR