กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่” โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจำนวน 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วย

ในวันที่ 12 กันยายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้ อนให้ทั่วถึง

โดยมีความคืบหน้า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์ เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาก่อน

ซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรกๅรของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมๅกขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมๅยที่เปิดให้ลงทะเบียน
1.ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่น จากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย
2.ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านราย ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมๅกขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรๅยได้น้อยอย่างแท้จริง

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.ไปธนาคารที่สะดวก ( ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย )
2.แสดงบัตรประชาชน
3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รๅยได้ ทรัพย์สิน และห นี้สินของตน
4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน
-มีสัญชาติไทยอๅยุ 18 ปีขึ้นไป
-ว่างงานหรือมีรๅยได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิ น (เงิ นฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารห นี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
-รๅยได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

*หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน รอกำหนดการเปิดลงทะเบียนจากระทรวงการคลัง ซึ่งจะประกาศในเร็ว ๆนี้

ขอบคุณข้อมูล www.thairath.co.th, www.thansettakij.com

By adminVR