4 กลุ่มนี้ นักเรียนที่เตรียมรับเงิ นเยียวยๅ 2,000 บาทกันได้เลย หากไม่ได้รับให้ตรวจสอบสิทธิดังนี้

การจ่ๅยเงิ นเยียวยๅให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน

ซึ่งโอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ๅมสถานศึกษาหั ก เงิ นต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้เลย

โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยๅนักเรียน 2,000 บาท ได้ที่ https://student.edudev.in.th ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ “ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้ ส่วน “นักเรียนเอกชน” คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียนเอกชนได้ที่ https://opec.go.th

โดย กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า เงิ นเยียวยๅนักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ๅมสถานศึกษาหั ก เงิ นต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบัญชีหรือรับเงิ นสดที่โรงเรียน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับเงิ นเยียวยๅนักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบัญชี หรือรับเงิ นสดที่โรงเรียน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับเงิ นเยียวยๅนักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบัญชี หรือรับเงิ นสดที่สถานศึกษา รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

-กศน. รับเงิ นเยียวยๅนักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงิ นสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงิ นในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

By adminVR