แรงงานมีเฮ ชงครม. แจกเงิ นเยียวย า คนละ 1 หมื่นบาท ใน 29 จังหวัดถูกล็อ กดาวน์ แจกเพิ่มอีก 1 เดือน โดย 13 จังหวัดแรกที่ถูกล็อ กดาวน์จะได้ก่อน

มีรายงานจากกระทรวงแรงงาน เผยว่า ได้เสนอข้อมูลการจ่า ยเงิ นเยียวย าให้กับแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมใน 29 จังหวัดที่ถูกประกาศล็อ กดาวน์ล่าสุด ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

พิจารณา เนื่องจากต้องใช้เงิ นจาก พ.ร.ก.กู้เงิ น ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบได้สัปดาห์หน้า ไม่ทันสัปดาห์นี้ เนื่องจากเพิ่มมีการประกาศล็อ กดาวน์เพิ่ม

สำหรับเงื่อนไขการจ่า ยเยียวย าเหมือนเดิม คือ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบตามที่ประกาศ โดยกระทรวงแรงงานเสนอให้มีการจ่า ยเยียวย าใน 13 จังหวัด ที่ถูกล็อ กดาวน์ไปก่อนหน้านี้ อีก 1 เดือน จากก่อนหน้านี้จ่า ยให้เพียง 1 เดือน ใช้งบเงิ นกู้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท

โดยจะโอนเงิ นผู้ที่ได้รับเยียวย าทั้งแรงงานและผู้ประกอบการ 10 จังหวัดที่ถูกล็อ กดาวน์ในวันที่ 4-6 ส.ค.นี้ และอีก 3 จังหวัดที่ถูกล็อ กดาวน์เพิ่มจะได้เงินวันที่ 9 ส.ค นี้

สำหรับผู้ที่ได้รับเงิ นเยียวย า มาตรา 39 และ 40 ประมาณ 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบ ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ และจ่า ยเงิ นให้วันที่ 24 ส.ค. นี้

โดยแหล่งข่าว กล่าวว่า สำหรับจังหวัดที่ถูกล็อ กดาวน์เพิ่มล่าสุด จะเสนอให้มีการจ่า ยเงิ นเยียวย าตามเงื่อนไขที่ให้กับ 13 จังหวัดที่ถูกล็อ กดาวน์ก่อนหน้านี้ทุกประการ

การจ่า ยเยียวย าให้แรงงานและผู้ประกอบการ ต้องดูเดือนต่อเดือนตามมาตรการล็อ กดาวน์ 13 จังหวัดแรกถูกล็อ กดาวน์มาแล้ว 1 เดือน และถูกล็อกอีก 1 เดือน ก็ต้องมีการจ่า ยเงิ นเยียวย าเพิ่มอีก 1 เดือน สำหรับที่ถูกล็อ กดาวน์เพิ่มล่าสุดก็จะจ่า ยเยียวย าเบื้องต้น 1 เดือน หากในอนาคตรัฐบาลมีการขยายเวลาการล็อ กดาวน์ไปอีก รัฐบาลก็ต้องพิจารณาจ่า ยเยียวย าเพิ่มให้

สำหรับเงื่อนไขการจ่า ยเงิ นเยียวย าแรงงานและผู้ประกอบการในจังหวัดที่ถูกล็อ กดาวน์ ประกอบด้วย 9 กลุ่มอาชีพ

1 กิจการก่อสร้าง

2 กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3 กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4 กิจการบริการอื่น ๆ

5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

6 สาขาการขายส่งและการขายปลีก

7 สาขาการซ่อมยานยนต์

8 สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

9 สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

การจ่ายเงินเยียวยาแยกเป็น

ในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตน ม.33: สัญชาติไทย ประกันสังคมจ่า ยเยียวย าร้อยละ 50 ของรา ยได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่า ยเพิ่มเติมให้ลูกจ้าง 2,500 บาท/คน รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/คน

ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 : สัญชาติไทย ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

นายจ้างและผู้ประกอบการ : จ่า ยให้นายจ้างตามจำนวนสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ

นอกระบบประกันสังคม

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ไม่ได้เป็นม.33/ม.39 และ ม.40) : ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) เพื่อจะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ

กรณีที่มีลูกจ้าง : ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.33) เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงิ นช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ ขณะที่ลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน

กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง : ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม (ม.40) จะได้รับเงิ นช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน

ขอบคุณข้อมูล www.posttoday.com

By adminVR