4วันเกิ ด บุญให ญ่ห ล่ นทั บ มีบ้ านหลังให ญ่ มีทรั พ ย์ก้ อนโ ต

วันศุกร์

หน้าที่การงานเหนื่อยและลำบ าก แต่จะได้มาซึ่งเงิ นทองมากมาย

เพิ่มเติมมาคือโช คลาภในเ รื่ อ งของการเสี่ ยง ด วง รางวัล มีโอกาสได้เ งินได้ทองมากขึ้น

ซื้อบ้ านซื้อรถได้สบ าย ความรักและสิ่งดีจะปรากฎ

วันพุธ

จะได้จับโช ค ลุ้นรางวัลใหญ่ ถูกสลาก โช คลาภเข้าข้าง หน้าที่การงานอาจจะดูเหนื่อยและหนัก

มากก่อนจะได้โช คลาภ แต่จะได้เจอชีวิตพลิกผันหลังท้อแท้ และเหนื่อยใจ

วันอังค าร

มีเ รื่ อ งราวมากมายให้แก้ปั ญหา ถึงแม้จะยังไม่สามารถแก้ได้หมดแต่ด ว งจะเป็น

วันมหาโช คทำการใดจะประสบความสำเร็จสูงในรอบปี คนใกล้ตัวจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้

หวังรางวัลก็มีโอกาสถูกสลากครั้งใหญ่

วันพฤหัส

ต้องใช้ความอดทนและวค ามพย าย ามในการแก้ไขปั ญหา

แต่ดว งชะ ต าทีดอกาสได้โช คมหาศาล ได้ลาภยศ ตำแหน่งเลื่อน

มีด ว งในการเสี่ ย งโช คถูกสลากรางวัล คนรอบข้างสุขสบ าย

By adminVR