วันอาทิตย์

ในช่วง 2 ปีหลังนี้ด ว งชะต าค่อนข้า งฝืดถูกบ ดบัง ไม่โดดเด่น ในเ รื่ อ งใดเลย โดยเฉพาะการงานการเงินล้ ม พั งไม่เป็นท่า ไม่มี ด ว งไม่มีโ ช คลาภดีๆ เข้ามา ไม่ประส บความสำเร็จเท่าที่ควร แต่เมื่อเข้าสู่ปลายปี 2563 ด ว งจะเปลี่ยนไป ในทางตรงข้ามด ว งจะขยับดีขึ้น จะหมดเคราะห์ หมดโศก

มีเกณฑ์ได้จับเงิ นก้ อนโต หากทำธุร กิจจะทำกำไรงาม ได้ข ยายกิจการ การงานเจริญงอกงามขึ้น ล งทุนทำอะไรประสบความสำเร็จ ไป ด้วยดี

หน้าที่การงานมั่นคงมากขึ้น และโ ช คลาภถามหาแน่นอน มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ รับทรัพย์จากการเ สี่ ย งโ ช คในช่วงปลายปีนี้

วันอังคาร

สำหรับคนเกิดวันอังคารโด ยพื้นด ว งแล้ว คุณเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่ง แต่ในช่ วงครึ่งปีที่ผ่านมาด ว งชะต าและหลายสิ่งหลายอย่าง เข้ามา บดบังด ว งของคุณ บางอย่างเป็น ผลมาจาก การกระทำที่ไ ม่ดี หากเลิกหรือแก้ไขได้ แล้วด ว งชะต าจะพลิกกลับจากร้ า ยกลายเป็นดี

หลายสิ่งหลายอย่าง ที่เคยตกทุ กข์ย่ำแย่ จะเริ่มเห็นผล ดี เจริญงอกงามขึ้น กิจการกา รค้าหรือคนทำธุรกิจ มีโอกาสก้าวหน้าสูง กิจก ารจะรุ่งเรืองงอกเงยโชติช่วง

คิดทำสิ่งใ ดล้วนประสบผลดี จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง และในช่วงปลายปีคุณยังมีโ ช คใหญ่ มีโอกาสถูกสลากรางวัลใหญ่ จะได้ลาภลอยก้อนโต ทีเดียว

วันพุธ

ชาววันพุธเป็น ผู้มีบุญวาสนาสูง ภายในปีนี้มีเกณฑ์ ถอยรถใหม่เป็น ของตัวเองอย่างแน่ด ว งชะต าการเงินเดินสะพัด จับจ่ายใช้คล่อง แต่ ควรบริหารจัดการให้ดีไม่อย่างนั้น ก็อาจติดขั ด เพราะใช้จ่ายเกินควร แต่เร็วๆโ ช คลาภกำลัง จะลอยมาหามีโอกาสถูกรางวัล

มีโ ช คจากการเ สี่ ย งโ ช คเ สี่ ย งด ว งต่างๆ ไ ด้จับเงินก้อนโต เงินแสนเงินล้าน คุณมีโ อกาสได้ครอบครองแน่นอน

ดวงการงานราบรื่น และ ยังมีเกณฑ์ได้ขยับขยาย อาจเป็นการเลื่อนตำแหน่ง หรื อขยายสาขาขยายธุรกิจ

วันศุกร์

ดวงชะตาของชาววันศุกร์ กำลังจะหมดปัญหาและปร าศจากทุกขลาภ จะหมดเคราะห์หมดโ ศ ก ขอให้หมั่ นทำบุญ อุทิศส่วนกุศล แด่เข้าก ร รมนายเว รของคุณ จะยิ่งดลบันดาล ให้พ้นทุ กข์เร็วขึ้น ชีวิตจะดีขึ้นทันต า

 

By adminVR