นักษั ตรข าขึ้นปีระก า

คนที่ เกิดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาความรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมี อุ ป ส ร ร ค เยอะหน่อย

มีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมี อุ ป ส ร ร ค มีคนคอยขั ดข ว าง แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณ

ไม่ได้แล้วเพราะดวงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ต้องบอกก่อนว่า เวลาทำอะไรอย่ าให้

โ ด ดเด่นเกินไปเพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำพอประมาณ นี๊การงานจะรุ่งไม่ยุ่ งยๅกอีกต่อไป ส่วนดวงเกี่ยวกับโชคล าภ

มีเกณฑ์ ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ ด้านการงานจากนี๊ไปจะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น แถมยังมี คนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเงินเข้ามามากขึ้น

นักษั ตรข าขึ้นปีจอ

คุณเป็นคนที่มีนิสัยพื้นฐานเป็นคนซื่อสั ตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่ มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความเ ดื อ ดร้ อ นมาให้ท่านได้ทำอะไร

ให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษ าผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

หรือเ สี ย ใจฝ่ายหลัง แต่หลังจากปลายเดือน 12 นี๊เป็นต้นไป ปั ญ ห าต่างๆ จะเริ่มคลี่ค ล า ยการงานประจำความสำเร็จดี

ค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง ส่วนดวงโชคล าภ ดวงของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆ

ทำให้การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิ ตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอย่ า งมาก นอกจากนี้ ดวงชะต ายังมีเกณฑ์ถูกหวยรวยโชค

ในต้นปีหน้าเป็นเงินก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บ าตร กรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มในเ ว รหรือถ้าไม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระ

ในทุกค่ำคืนดวงโชคล าภจะได้เด่นชัดขึ้น

นักษั ตรข าขึ้นปีชวด

คนที่เกิดปี นี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่ า งรวดเร็ว การใช้ชีวิ ตของคุณเอง

ส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเรื่องเ ดื อ ดร้ อ นมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไ ร

ก็มักจะไม่ค่อยประส บความสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก

และให้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิดร้ า ย ก็จะแพ้ภั ยตนเองและห ลี กห นีหายไป หรือถึงคิดร้ า ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้

ได้คิดอิจฉ าต าร้ อ นเท่านั้นเอง และหลังจากปลายเดือนนี๊ไปแล้ว ดวงชะต าของคุณมีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จที่ดี

มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก แถมยังมี เกณฑ์ได้โชคล าภจากการเ สี่ ย งโ ช ค

มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ชีวิ ตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอ ย่ างแน่นอน

นักษั ตรข าขึ้นปีเถาะ

คนเกิดในปีนักษั ตรนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิสัยดี เป็นมิ ตรกับคนรอบข้างไม่คิดร้ า ยกับใคร

และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ เป็นคนที่ต กน้ำไม่ไห ล ต ก ไ ฟ ไ ม่ ไ ห ม้

และยังเป็นคนดวงแข็งอีกด้วย ที่สำคัญดวงหลังจากเดือน พ.ย.นี๊ จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดี

เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเงิน การงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิ ต ดวงชะต าจะดีขึ้นจะมีโชคล าภ วาสนาส่ง

ดวงยังมีเกณฑ์ถูกหวยในเดือน 12 อย่ าลืม เ สี่ ย งโชคกันเอาไว้บ้าง อาจถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงินล้านก็คราวนี้หละ

สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถูกใจเป็นคู่บุญคู่บารมี

By adminVR