พ่อแม่เปรีย บเหมือนพระอรหันต์ ของลูก เพราะค วามบริสุทธิ์ที่ท่านมีให้ กับลูกเหมือนใจของพระอรหันต์ มีความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง ในทางโลก

การจะลงทุนอะไร จะต้องคิดถึงกำไรขาด ทุน พ่อแม่ของเร า ลงทุนตัวเรามาไม่เคยรู้มาก่อนว่า จะกำไร หรือขาดทุ น ตั้งแต่เรา อยู่ในท้อง ก็ ดี ใจเ อ าอาหารมาบำรุง อย ากกินของแ ปลกๆก็ไปสรรหามา ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหญิงหรือชายจะครบ 32 หรือไม่ และเมื่อเกิดมาแล้วจะกตัญญูหรือ เ น รคุณ ก็ไ ม่รู้ทั้งๆ ที่ท่านไม่รู้ แต่ท่านก็ทุ่มให้เราจนสุดชีวิต แม้ต้องกู้หนี้ยืมสินก็ยอมท่านพย าย า มทำ ทุกอย่างใ ห้ดีที่สุดเพื่ อลูกของตัวเอง

ถ้าท่านใช้เวลาที่มาเลี้ยงดูเราไปปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจอ ย่างที่ เลี้ยงเรามาก็กลา ยเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้ว ท่านจึงเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญ ด้วย เป็นทักขิไณยบุค ค ลของลูก เป็นพระอร หันต์ใน บ้าน

จาก พระ มหาสมชาย ฐานวุ ฑฺโฒ เวลาเราสุขเราคิดถึงแฟน เวลาที่เรากินของอร่อยเราคิดถึงเพื่อน เวลาที่เราอย า กไปเที่ยวเราคิดถึงครอ บครัวเรา เรากำลังหลงลืมใคร

บางคนที่ส่งเสริม เคี้ยวเข็ญ ผลั ก ดัน เป็นกำลังสำคัญที่ส่งเราให้มาถึงจุดที่เรายื นอยู่หรือเป ล่ า?พ่อแม่แก่เฒ่าลงทุกๆ วันหูตาฝ้าฟาง ลูกบอก”เบื่อ”พ่อแม่บ่นเพราะกำลังลดถอยลงไม่ห นุ่มสาวเหมือนเก่าลูกบอกไม่น่ารักที่ต้องคอยมาดูแล พ่อแม่กินไม่ได้เหมือนเก่าลูกบอกว่าเรื่องมาก

พ่อแม่พู ด อะไรกลายเป็นว่าลูกบอ กว่าวุ่นวาย พ่อแม่คอยถามด้ว ยความเป็นห่ วงลูกบอกว่า อย่ายุ่ง!เรายังไม่เคย “แก่” เราไม่รู้หรอกว่า ร่างกายของพ่อแม่ที่เสื่อมลงทุกๆ วันมันต้องบอบซ้ำ ผ่ า นการใช้งานมานานนั้นเป็นอย่างไร?

เรายังแ ข็ งแรงเราไม่รู้หรอกว่าย า มพ่อแม่ที่แก่เฒ่าເจ็บป่ ว ยมันทุ ก ข์ทรมานเพียงใดเราเคยเป็นแต่ผู้รับจากพ่อแม่จนชาชิน จนวันที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเองพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นใน(ชีวิต)อีกต่อไป

พ่อแม่คือพระในบ้าน หากพ ระใน บ้านเรายังกราบไหว้ไม่ได้หากพระในบ้านเรายังทำบุญ กตัญญูกับท่านไม่ได้ เดินสายไห ว้พร ะ 9 วัดหรือมากกว่ านั้น ก็เข้าไ ม่ถึง “บุญ”

วันนี้อย่าให้เป็นวันที่สายเกินไปจนกว่าจะตอบแทนพระคุณ “พ่อแม่”กลับ ไป “ดูแลทำนุบำรุ งจิตใจของท่าน บ้าง”พรอันประเสิร์ฐและศั ก ดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกป้ องคุ้มครอ งเราจากภยันอั นตร ายทั้ งหมด คือ “พรอันประเสิร์ฐจากปากข อง “พ่อแม่”

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

By adminVR