ข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการนำเงินไปประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ ได้ให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ มีเงินทุนให้แก่ท่าน

โดยรายบุคคล คนละไม่เกิน 30,000 บาท รายกลุ่ม ให้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาทแต่ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน

กองทุนจะคัดเลือกผู้ที่มีความจำเป็น และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ ส่วนการจ่ายชำระคืนเป็นแบบรายงวด งวดละเดือน ระยะเวลา 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

ผู้สนใจสอบถามและขอกู้ยืมได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ โทร. 0 2354 6100 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ #ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

ขอบคุณที่มา ไทยคู่ฟ้า

By adminVR