ข่าวดี กยศ. ลดเบี้ຍปรับ 75-80% สำหรับผู้ปิดบัญชี ถึง 31 มี.ค.64

เป็นข่าวดีที่ทาง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายเวลามาตรการชำระຫนี้ลดเบี้ຍปรับ 75-80% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืມที่ได้รับผลกระ ทบ ทางเศรษฐกิจ

โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืມเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “จากสถานกדรณ์โຮค โคโรนา 2019 ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการดำรงชีวิ ตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืມเพื่อการศึกษาจึงได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาມาตรการลดเบี้ຍปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิ ดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืມที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ຍปรับ 80%

สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระຫนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนิ นค ดี ติดต่อชำระຫนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสລามแห่งประเทศไทย กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินค ดี ลงทะเบียนขอรับสิ ทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระຫนี้ปิดบัญชี ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าท นา ยความและค่าฤชาธรรมเนียมศา ลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

2. ลดเบี้ຍปรับ 75%

สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้อ งค ดีมาชำระຫนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) โดยติดต่อชำระຫนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสລามแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ กองทุนขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวไม่ทัน ให้มาขอใช้สิ ทธิเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่ อนไขที่กองทุนกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการถูกดำเนิ นค ดีหรือบังคั บค ดี และยังเป็นผู้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลข่าว www.studentloan.or.th

By adminVR