เลือก “สีรถ” ให้ถูกโฉລกตามวันเกิ ด ส่งเสริมโชคลๅภ เสริมด วง

ออกรถใหม่ทั้งที ก็ต้องเลือกสีรถให้ถูกโฉລก ตามวันเกิ ด ช่วยเสริมด วง เสริมโชคลาภ

สีรถถูกโฉລก คนวันอาทิตย์

สีแดง, บรอนซ์ทอง เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีชมพู, บานเย็น เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีเขียว เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มีคนรัก และเมตตา

สีดำ, สีม่วง เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีเทา, สีน้ำตาล เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีฟ้า, น้ำเงิน

สีรถถูกโฉລก คนวันจันทร์

สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมี สง่าราศีในตัวเอง

สีเขียว เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีดำ, สีม่วง เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มี คนรักและเมตตา

สีส้ม, แสด, เหลืองแก่ เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีฟ้า, น้ำเงิน เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีแดง, บรอนซ์ทอง

สีรถถูกโฉລก คนวันอังคาร

สีชมพู, บานเย็น เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีดำ, สีม่วง เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีส้ม, แสด, เหลืองแก่ เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีเทา, สีน้ำตาล เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีแดง, บรอนซ์ทอง เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน

สีรถถูกโฉລก คนวันพุธ

สีเขียว เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีส้ม, แสด, เหลืองแก่ เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีเทา, สีน้ำตาล เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีฟ้า, น้ำเงิน เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีชมพู, บานเย็น

สีรถถูกโฉລก คนวันพุธ (กลางคืน)

สีเทา, สีน้ำตาล เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีแดง, บรอนซ์ทอง เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีชมพู, บานเย็น เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลัก ทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีดำ, สีม่วง เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีส้ม, แสด, เหลืองแก่

สีรถถูกโฉລก คนวันพฤหัสบดี

สีส้ม, แสด, เหลืองแก่ เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีฟ้า, น้ำเงิน เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีแดง, บรอนซ์ทอง เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จเงินทอง โชคลาภ เສน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีเขียว เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีดำ, สีม่วง

สีรถถูกโฉລก คนวันศุกร์

สีฟ้า, น้ำเงิน เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีขาว, เหลืองอ่อน, บรอนซ์เงิน เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีชมพู, บานเย็น เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทอง โชคลาภ เสน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีเขียว เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีส้ม, แสด, เหลืองแก่ เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีเทา, สีน้ำตาล

สีรถถูกโฉລก คนวันเสาร์

สีดำ, สีม่วง เสริมให้เรามีบริวาຮที่ดี และความมีสง่าราศีในตัวเอง

สีเทา, สีน้ำตาล เสริมให้เรามีอำนาจ บารมี ไปไหนก็มีแต่คนนับถือ

สีฟ้า, น้ำเงิน เสริมให้เรามีแต่ความสำเร็จ เงินทองโชคลาภ เສน่ห์มีคนรักและเมตตา

สีแดง, บรอนซ์ทอง เสริมให้เรามีความมั่นคง มีหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

สีชมพู, บานเย็น เสริมให้เรามีเສน่ห์ ผู้คนรัก ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ

สีต้องห้าಖคนวันนี้ คือ สีเขียว

By adminVR