คิวต่อไป พม. เตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. 63 นี้

รัฐเตรียมจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมדตรการอื่นๆของรัฐบาล โดยจะจ่ายให้คนละ 3,000 บาท กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. 63 นี้

สำหรับกลุ่มเปราะบางที่คัดกรองรายชื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรการเงินเยียวยาส่วนอื่นแล้ว ทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย

-เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

-ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

-คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาภาพ/ข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR