กระทรวงเกษตรฯ แจ้งกำหนดการวันจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่ 3

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทບจากโควิด-19 หลังจาก มีจำนวนผู้ อุ ท ธ ร ณ์ 192,512 ราย กระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ ซ้ำซ้อนของผู้ อุ ท ธ ร ณ์ แล้ว พบว่า คงเหลือจำนวน 189,663 ราย (ข้อมูล ณ 29 มิ.ย. 63) โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชน ซึ่งได้จำแนกสถานะของผลการ อุ ท ธ ร ณ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็น

1) กลุ่มผู้ อุ ท ธ ร ณ์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วบางส่วน และในส่วนที่ดำเนินการตรวจความซ้ำ ซ้ อ น อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

2) กลุ่มผู้ อุ ท ธ ร ณ์ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ ตามนัยมติคณะกรรมการ ก ลั่ น ก ร อ งฯ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควร ยุ ติ การพิจารณา จำนวน 108,391 ราย ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม และกลุ่มผู้มีสถานะเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร (ของกรมส่งเสริมการเกษตร) เท่านั้น ไม่ได้เป็นเกษตรกร

3) กลุ่มผู้ อุ ท ธ ร ณ์ ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ อุ ท ธ ร ณ์ จำนวน 2,814 ราย รอผลการดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มເป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 2563 หากผู้ อุ ท ธ ร ณ์ รายใดมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความ ซ้ำ ซ้ อ น และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป โดยจะทยอยโอนเงินรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้

สำหรับในกลุ่มที่ขอ อุ ท ธ ร ณ์ การมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (จากการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ณ 16 มิ.ย. 63) จำนวน 1,537 ราย ได้ขอให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR