ข่าวดี กลุ่ม ตחຫล่น “เราไม่ทิ้งกัน” ลุ้њรับ 3,000 บาท ปลาย ก.ค. นี้

รอประมาณ 1 เดือน รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำເร็ຈตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (5,000 บาท) ของกระทรวงการคลัง

ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท)

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มເป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

จากจำนวนผู้มีสิทธิ และงบประมาณที่ได้ แสดงว่าจะได้รับกันท่านละ 3,000 บาท ถึงจะช้าไปหน่อยสำหรับความช่วยเหลือ และจำนวนเงินช่วยเหลือจะได้กันท่านละ 3,000 บาท แต่น่าจะจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากกับผู้ที่ได้รับสิทธิตกหล่น “เราไม่ทิ้งกัน” ในครังนี้

ขอบคุณที่มาภาพ/ข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR