เชื่อว่าทุกๆวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของการจุดธูปเพื่อไหว้บูชาสิ่งต่างๆ ว่าต้องใช้ะูแจำนวนเท่า

ไหร่ในการไหว้ เพราะการไหว้แต่ละครั้งและไหว้องค์พระ หรือเทพ บูชานั้น จะต้องใช้จำนวนธูปที่แต กต่าง

กันไป แต่จะใช้จำนวนเท่าไหร่บ้างต้องไปอ่านจากบทความนี้

การจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตๅหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา

การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิ ต ด อกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

การสักการะถือเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึง

ใจสงบขึ้น

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

1. พระพุทธรูป ใช้ 3 ด อก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

2. พระสงฆ์ ใช้ 3 ด อก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

3. พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ด อก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

4. พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ด อก

5. พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ด อก

6. พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ด อก (องค์เทพองค์พรหม)

– บน 39 ด อก

– บวงสรวง 16 ด อก

7. ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ด อก

8. พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ด อก

– เทวดาธรรมดา 5 ด อก

– ผี 1 ด อก

9. กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ด อก

– วิ ญ ญ า ณ ลูก 1 ด อก

10. ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ด อก

11. ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป 5 ด อก

12. พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ด อก

 

จำนวนของการจุดธูป

การจุดธูป 1 ด อก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญๅณภาคพื้น

การจุดธูป 2 ด อก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญๅณและการจุดธูปบนอาหาร

การจุดธูป 3 ด อก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การจุดธูป 4 ด อก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตๅราศี

การจุดธูป 5 ด อก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

การจุดธูป 6 ด อก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตๅตามกำลังไฟของอาทิตย์ ของคนที่เกิ ดวันอาทิตย์

การจุดธูป 7 ด อก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญๅณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เ สี ย ชี วิ ต

แล้ว

การจุดธูป 8 ด อก : เป็นการเสริมดวงชะตๅ ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์

การจุดธูป 9 ด อก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาล

พระภูมิ ศาลเทพ

การจุดธูป 10 ด อก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตๅ

ที่มา verrysmilejung